Device Type: desktop
Skip to Main Content Skip to Main Content

Official Publications

concerning Hungarian regulatory requirements

 

The President of the National Media and Telecommunications Authority, through decision number PS/1027-196/2023 (hereafter referred to as the “Decision”), has classified Vonage B.V. (hereafter referred to as the "Obligated Service Provider") as a significant market player in the "call termination in an individual public fixed telephone network” market and has outlined the following obligations for them:

In accordance with the obligation set out in Section 102 of the ECA, the Obligated Service Provider: (i) shall publish on its website the termination rates applied to the wholesale service of “call termination in an individual public fixed telephone network” (hereinafter “Fixed Call Termination Service”) within 15 days of the date of notification of the present Decision, and in case of any changes after that date, 30 days before the change in such a way that it can be accessed from the opening website in no more than two steps and (ii) shall publish the terms and conditions for the provision and use of the service on its website within 60 days of the date of notification of the present Decision, and in case of any changes after that date, 30 days before the change in such a way that it can be accessed from the opening website in no more than two steps. The terms and conditions for the provision and use of the service shall include at least the following: a) the general conditions of the interconnection; b) the conditions on tendering, conclusion, amendment and termination of the network agreement; c) the geographically defined points of the interconnection, including any modifications regarding the conditions set out in point I.D) of the operative part of the present Decision; d) the possible technical solutions for the interconnection; e) the interconnection traffic services offered; f) the quality of service, including the conditions of operation and maintenance; g) the identification of the interconnection interfaces; h) the complementary, support and advanced level services; i) the conditions of the cooperation between the parties within the scope of the obligation of cooperation. If the Obligated Service Provider does not provide the Fixed Call Termination Service directly through its own network interface, but solely through the interconnection point of a third party service provider, the Obligated Service Provider may also comply with its obligation to disclose the terms and conditions for the provision and use of the service by naming the third party service provider on its website and by making appropriate reference to the terms and conditions of the third party service provider published on its website regarding the relevant terms and conditions. In any event, such compliance with the obligation to disclose the terms and conditions of provision and use of the service must ensure that all Authorised Service Providers are informed of the terms and conditions – applying to the Obligated Service Provider – as set out in points a)-i) above. The Obligated Service Provider shall also notify the internet identification address (URL) containing the above data to the Authority by electronic mail at [email protected] within 30 days of the entry into force of this obligation for publication on the Authority’s website (www.nmhh.hu). In case of any change in the URL, the Obligated Service Provider must give notice within 3 days. The obligation of transparency imposed in the present clause shall apply to the Obligated Service Provider from the day following the notification of the Decision. 2. The obligation of “equal treatment” imposed on service providers identified as having significant market power in the relevant markets, when providing the services set out in point I.D) of the operative part of the present Decision, the Obligated Service Provider shall a) apply essentially identical terms and conditions to other providers of essentially identical services in essentially identical circumstances; b)provide services and information to others on at least the same terms and conditions and of at least the same quality as the ones applying to its own services or to the services of any other service provider it controls. The equal treatment provided for in point a) must cover the aspects taken into account in determining the remuneration for the additional services, the procedure used and the method of calculation. The obligation of equal treatment imposed in the present clause shall apply to the Obligated Service Provider from the day following the notification of this Decision. 3. The Obligated Service Provider shall provide the Fixed Call Termination Service, as well as the access to specific network elements, services and associated shared facilities necessary for the use of the service, if so requested.

In accordance with the above obligations, the Obligated Service Provider hereby provides the following information:

The Obligated Service Provider does not offer wholesale call termination services directly through its own network interface and does not invoice its customers for such services. When utilizing Obligated Service Provider's services, the interconnection within Hungary is exclusively established through the interconnection points of third-party providers. In this context, the Obligated Service Provider does not have direct associations with telecommunications service providers based in Hungary. Instead, the provision of call termination services within Hungary is carried out through the Hungarian partners of the following non-Hungarian-based telecommunication service providers on their own behalf: Vodafone Magyarország Távközlési Zrt., Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft., GTT Communications Netherlands B. V., 42NET Marvin Cloud Kft., Belgacom International Carrier Services SA/NV.

In light of this, further detailed information regarding the provision and utilization of the aforementioned call termination services, in accordance with the conditions outlined in point I.D of the above Decision, can be found in the wholesale call termination terms of the local partners of the service providers listed above.

The Obligated Service Provider. also informs, in connection with the abovementioned Decision, that the maximum fixed termination rates set out in the European Commission delegated Regulation No. 2021/654 supplementing Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council by setting  a single maximum Union-wide mobile voice termination rate and a single maximum Union-wide fixed voice termination rate (hereinafter referred to as the "Regulation") as per Article 5(1) need to be reviewed and updated by 1st January 2023, based on the latest average reference exchange rates published by the European Central Bank in the Official Journal of the European Union on 1st September 2022, 1st October 2022, and 1st November 2022, to a maximum of 0.07 euro cents per minute, as stipulated in Article 3(3) of the Regulation.

Based on the above, as calculated by the competent Authority in Hungary, the maximum value expressed in Hungarian forints for fixed call termination rates applicable from 1st January 2023 (rounded to the first 4 decimal places) is 0.2880 Ft per minute.

Hivatalos közzétételek

a magyar szabályozási követelményekre vonatkozóan

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PS/1027-196/2023. számú határozatával (a továbbiakban „Határozat”) a „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” megnevezésű piacon a Vonage B.V. szolgáltatót (a továbbiakban “Kötelezett Szolgáltató”) jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatónak minősítette és az alábbi kötelezettségeket határozta meg a számára:

Az Eht. 102. § szerinti kötelezettség keretében a Kötelezett Szolgáltató: köteles a „hívásvégződtetés egyedi nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” nagykereskedelmi szolgáltatás (a továbbiakban: „Helyhez Kötött Hívásvégződtetés Szolgáltatás”) tekintetében alkalmazott hívásvégződtetési díjat internetes honlapján nyilvánosságra hozni a jelen Határozat közlésétől számított 15 napon belül, illetve ezen időpontot követően valamennyi változás esetén a változást megelőzően 30 nappal oly módon, hogy az a nyitó honlapjáról legfeljebb két lépésben elérhetőek legyenek. - Köteles a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételeit internetes honlapján nyilvánosságra hozni a jelen Határozat közlésétől számított 60 napon belül, illetve ezen időpontot követően valamennyi változás esetén a változást megelőzően 30 nappal oly módon, hogy azok a nyitó honlapjáról legfeljebb két lépésben elérhetőek legyenek. A szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó feltételeknek legalább a következőket tartalmaznia kell: a) az összekapcsolás általános feltételeit; b) az ajánlattételre, a hálózati szerződés megkötésére, módosítására és megszűnésére vonatkozó szabályokat; c) az összekapcsolás földrajzilag meghatározott pontjait, beleértve azok módosításait a jelen Határozat rendelkező részének I. D) pontjában meghatározott feltételekkel; d) az összekapcsolás lehetséges műszaki megoldásait; e) a megajánlott összekapcsolási forgalmi szolgáltatásokat; f) a szolgáltatásminőséget, beleértve az üzemeltetés és karbantartás feltételeit; g) az összekapcsolási interfészek megjelölését; h) a kiegészítő, támogató és emelt szintű szolgáltatásokat; i) a felek között együttműködés szabályait az együttműködési kötelezettség körében. Abban az esetben, ha a Kötelezett Szolgáltató a Helyhez Kötött Hívásvégződtetés Szolgáltatást nem közvetlenül, saját hálózata interfészén keresztül, hanem kizárólag valamely harmadik szolgáltató összekapcsolási pontján keresztül valósítja meg, a Kötelezett Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételei nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos kötelezettségének oly módon is eleget tehet, hogy honlapján megnevezi e harmadik szolgáltatót, és a vonatkozó feltételek tekintetében megfelelően hivatkozza a harmadik szolgáltató saját honlapján közzétett feltételeit. A szolgáltatásnyújtás és igénybevétel feltételeivel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali kötelezettség ilyen módon történő teljesítésének minden esetben biztosítania kell, hogy a fenti a)-i) pontokban foglalt – a Kötelezett Szolgáltatóra vonatkozóan meghatározott – feltételekről valamennyi Jogosult tájékozódni tudjon. - Köteles továbbá a fenti adatokat tartalmazó internetes azonosító címet (URL) a jelen kötelezettség hatálybalépését követő 30 napon belül a Hatóság felé elektronikus levélben bejelenteni az [email protected] címen, a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu) való közzététel érdekében. Amennyiben az URL-ben változás áll be, a Kötelezett Szolgáltató erre vonatkozó bejelentését 3 napon belül köteles megtenni. A jelen pontban kiszabott átláthatóság kötelezettség a Kötelezett Szolgáltatót a Határozat közlését követő naptól terheli. 2. A Kötelezett Szolgáltató a jelen Határozat rendelkező részének I. D) pontjában meghatározott szolgáltatások nyújtásakor (egyenlő elbánás elve) a) a lényegét tekintve azonos szolgáltatásokat nyújtó más szolgáltatók vonatkozásában, lényegét tekintve azonos körülmények között, lényegét tekintve azonos feltételeket alkalmazzon; b) legalább ugyanolyan feltételekkel, legalább ugyanolyan minőségű szolgáltatásokat és információt nyújtson mások számára, mint amelyeket saját szolgáltatásaikra, illetve bármely általa irányított más szolgáltató szolgáltatásaira alkalmaz. Az a) pontban előírt egyenlő elbánásnak ki kell terjednie a kiegészítő szolgáltatások ellenértékének meghatározása során figyelembe vett szempontokra, az alkalmazott eljárásra, illetve számítási módszerre. 3. A Kötelezett Szolgáltató köteles a Helyhez Kötött Hívásvégződtetés Szolgáltatás nyújtására, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges meghatározott hálózati elemekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a kapcsolódó közös eszközhasználat biztosítására az erre vonatkozó igény esetén.

Fenti kötelezettségekre tekintettel a Kötelezett Szolgáltató ezennel az alábbi tájékoztatást nyújtja:

A Kötelezett Szolgáltató nagykereskedelmi hívásvégződtetési szolgáltatást közvetlenül, saját hálózati interfészen keresztül nem nyújt és nem számláz ügyfelei részére Magyarországon. A Kötelezett Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele során a Magyarország területén történő összekapcsolásra és hívásvégződtetésre kizárólag valamely harmadik szolgáltató összekapcsolási pontján keresztül kerül sor. Mindezek során a Kötelezett Szolgáltató nem áll közvetlen kapcsolatban magyarországi székhelyű telekommunikációs szolgáltatókkal, hanem az alábbi nem magyarországi székhelyű közvetlen partnerszolgáltatóinak a magyarországi székhelyű partnerein keresztül kerül sor a magyarországi hívásvégződtetési szolgáltatások ezen szolgáltatók által történő nyújtására: Vodafone Magyarország Távközlési Zrt., Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft., GTT Communications Netherlands B. V., 42NET Marvin Cloud Kft., Belgacom International Carrier Services SA/NV.

Erre tekintettel, a fenti hívásvégződtetési szolgáltatásnyújtás és igénybevétel a fenti Határozat I.D pontja szerinti feltételeivel kapcsolatban további részletes információk a fentiekben felsorolt szolgáltatók helyi partnereinek nagykereskedelmi hívásvégződtetési feltételeiben találhatóak.

A Kötelezett Szolgáltató a fenti Határozattal kapcsolatban továbbá tájékoztatásul közzéteszi, hogy az Európai Bizottság az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek  az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díj és az Unió egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díj meghatározásával történő kiegészítéséről szóló, 2021/654 felhatalmazáson alapuló rendeletének (a továbbiakban: „Rendelet”) 5. cikk (1) bekezdése szerint hatályos vezetékes hívásvégződtetési díj maximális mértékét (0,07 eurócent/perc) a Rendelet 3. cikk (3) bekezdése alapján felül kell vizsgálni, és 2023. január 1-jéig aktualizálni kell az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2022. szeptember 1-jén, 2022. október 1-jén és 2022. november 1-jén közzétett referencia-árfolyamok legutóbbi átlagának felhasználásával.

Fentiek alapján a Magyarországon illetékes Hatóság számításai szerint a vezetékes hívásvégződtetési díj 2023. január 1-től alkalmazandó forintban kifejezett maximális értéke (az első 4 tizedesjegyre számítva): 0,2880 Ft/perc. 

Deskphone with Vonage logo

Speak with an expert.

US toll-free number: 1-844-365-9460
Outside the US: Local Numbers